Short Animation - Bob Godfrey & Zlatko Grgic (1979) - Dream Doll.avi