02 Soviet Toys, 1924, Dziga Vertov. Goskino USSR.avi